German Certificate exam datesheet (SGTBKC)

Print pagePDF pageEmail page

Following are the date, timings and center of your German Certificate exam (2012-13)

Paper I- 10.04.2013  (2.00.pm- 5.00 p.m)
Center- SGTB Khalsa

Paper II - 12.04.2013 (2.00. p.m - 5.00 p.m)
Center - SGTB Khalsa

Paper III (oral) - 15.04.2013 (9.30 a.m)
Center -  SGTB Khalsa

Kommentar bitte